Príbehy z útulku

Lusa
17.08.2014
Rozmýš?a? srdcom nie je menejcennos?.V dnešnej dobe je to cnos? a výnimo?nos?.     "Lusa mi strážila drevo a káru. Bude mi chýba?" a ?ahá psa za provizórny obojok z handry von zo šopy jeden z osadníkov....
pokračovanie

Riky - Oskar
07.10.2012
...
pokračovanie

Be?o
22.04.2012
     Len ve?mi málo psíkov, je dobrovo?ných tulá?ikov. Sú to zvä?šia psíkovia, ktorí vo svojom domove nemajú lásku, potravu a tak sa vyberajú na potulky, ale znova sa vracajú domov. Z nie vlastnej viny sa ve?a psíkov stáva potu...
pokračovanie

ŠMOLKO /Volf/
18.12.2011
         Hoci našu prácu vykonávame už pekných pár rokov, nikdy si nezvykneme na bezcitnos?, chamtivos? ?udí, v rukách, ktorých sa ocitnú životy zvieratiek.    Jeden z množstva, tak ?as...
pokračovanie

Kajko
10.10.2011
     Scenáre prichodov zvieratiek do útulku sa zvä?šia opakujú. Dovezú ich policajti, ?udia láskaví, menej láskaví, nájdeme ich uviazané, uväznené  v krabiciach, vreciach pred útulkom.... Zvieratká, ktoré k nám prídu sú mi...
pokračovanie

Naše TINKY
19.03.2011
To decembrové dopoludnie pred šiestimi rokmi bolo presne také, aké má by?. No príroda predsa len pridala tomuto d?u ?osi naviac. Mráz ukázal svoju silu, vietor sa menil na víchor , snehové vlo?ky sa prispôsobili sile vetra, ktorý ich rozmetával a ...
pokračovanie

Viano?ný KUBKO
19.03.2011
Naša záchranka je d?om i nocou na mobilnej linke. Nebolo to inak ani na zlatú nede?u pred ôsmimi rokmi. Posledné nákupné horú?ky ?udí dopoludnia gradovali. Vonku zima, ako sa patrí. Nefúkal síce zradný vietor, ale v ovzduší bolo riadne chladno. ...
pokračovanie

Sára a Bonko
15.11.2010
     V našom, rozlohou nie ve?kom zariadení sa nachádza naozaj ve?a zvieratiek z rôznych kútov Slovenska. Každé z nich je pozna?ené svojim, nie dobrým osudom, za ktorým stoja len a len ?udia. Každé z nich túži po domove a vy?ká...
pokračovanie

ŠTEFI
30.03.2010
     Sme smutní, neš?astní, že žijeme v ...
pokračovanie

Harry
21.12.2009
Vraj slne?né dni z nás robia lepších, láskavejšch ?udí.Aj ke? mnohí tvrdia, že je to pravda, nám v útulku aj slne?né dni prinášajú smútok, nepochopenie....
pokračovanie

Alina
03.11.2009
Bojovní?ka Alina...
pokračovanie

Utulkové vyznanie, prosba, vdaka
12.05.2009
Útulkové vyznanie, prosba, v?aka...
pokračovanie

ŠARIK
02.03.2009
Šarik nemal v živote š?astie, asi sa nenarodil pod š?astnou hviezdou... Mal ve?mi trpký život, ktorý sa za?al, ke? sa dostal od svojej psej mami?ky do novej rodiny. Do rodiny, v ktorej bol celý život týraný...Šarik žil na severovýchodnom ...
pokračovanie

R I K Y
25.01.2009
RIKY ...
pokračovanie

ZAHRAJ
28.12.2008
                   &nbs...
pokračovanie

Po?akovanie
02.11.2008
Milá naša drahá Weissepfoten?ažko sa mi h?adajú slová, slová, ktorými by som vám, naši drahí priateliavyslovila v?aku a po?akovanie za tak úžasnú pomoc.Pomoc, ktorá zachráni ve?anašich zvieratiek, pomoc, ktorá im umožní preži?. Ešte...
pokračovanie

Po?akovanie
28.09.2008
Drahá weissepfoten,ve?mi Vám chceme po?akova?, Rosely, Achim, Barbara a Wolfgang za všetkydary, za potravu pre psíkov a ma?i?ky ako aj za štedrý sponzorský dar. Tentopôjde celý na veci pre naše zvieratká. Týmto prikladáme tiež...
pokračovanie

DŽERYK
09.07.2008
DŽERYK...
pokračovanie

AMIR
18.11.2007
AMIR...
pokračovanie

?ufko - horský sprievodca
28.10.2007
Príbehy z útulku ...
pokračovanie

Príbeh o Bellinke
26.10.2007
Príbeh o BellinkeBellinka, kríženec s výzorom líšti?ky, sa k nám dostala 31.mája 2007, de? pred oslavou narodenín v našej rodine, ktoré ...
pokračovanie

Tak ve?a š?astia..........
19.07.2007
Ešte posledné zamávanie, ešte posledné zatrúbenie a tranzitné auto Slobody zvierat naložené našim vzácnym pokladom mizne za zákrutou z nášho doh?adu. O?i plné s?z, ?útos? zviera naše hrdlá, slová sa nedajú vyslovi?. Dvanás? psíkov z nášho útulku ?aká...
pokračovanie

Vyslovujeme v?aku vám ......
23.12.2006
Vraj, istá stará legenda hovorí, že pri narodení každého z nás, sa objavia sudi?ky, ktoré nám do vienka budúceho života nadelia dary svoje. Aké, v akom poradí, to je tajomstvom tejto legendy. No ur?ite je to zdravie, láska, š?astie, smútok, ús...
pokračovanie

Babi?ka a Norko
21.08.2006
Ur?ite každý z nás, aj ke? len ob?as, sa vráti do krajiny svojho detstva. Spomienky na chvíle bezstarostné, na ?udí, ktorí sa o nás starali, ktorí nás vychovávali. A hoci s odstupom ?asu, aj mne sa vynárajú š?astné chvíle môjho detstva. A v nich moja...
pokračovanie

RAJSA
22.05.2006
V jeden letný podve?er naša útulková záchranka zaznamenala neliehavý telefonát. Bola to vlastne prosba neznámeho ?loveka o záchranu nemeckého ov?iaka. "Nemôžme sa už na to pozera?, v akých poodmienkach to úbohé zviera žije", oznámil nám. S?úb...
pokračovanie

Po?akovanie
05.05.2006
Tak už je ?asu koniec. Posledný de? aprílový ukon?il našu nádej v pomoc vašu. Všetci v našom kežmarskom útulku netrpezlivo ?akáme na prvé finan?né lastovi?ky na našom ú?te. Tešíme sa, no zárove? máme aj obavy. Bude tých peniažkov dos? na cel...
pokračovanie

Milí priatelia
30.01.2006
"Ni? nerobí ?loveka ?udskejším, ako láska k zvieratám " Fielding Nie každému z nás je dopriane by? bohatým a zárove? aj š?astným. Materiálne bohatí nie sme ani my. No š?astie a niekedy v tom š?astí aj neš?astie nás, ?udí v útulku, spr...
pokračovanie

Naše po?akovanie
22.12.2005
Ako ten ?as ve?mi beží. Starší ?udia sa ho snažia zastavi?, mladí mu nastavujú vždy rýchlejšie obrátky. No zastavi? ho nedokáže nik z nás. Sná? len ?as Vianoc je výnimkou. Vtedy sa oby?ajne obraciame spä? do prežitých dní, hodnotíme, dávame si pre...
pokračovanie

PUZKA
18.10.2005
Hoci sa tohtoro?ný upršaný júl ve?mi nevydaril, predsa jeden nede?ný podve?er prial vychádzkam. Aj naši dobrí známi, ktorí majú doma psíka z nášho útulku, rozhodli sa relaxova? jazdou na bicykloch. No hne? po výjazde z mesta, zisti...
pokračovanie

Kontajnerová EMKA
21.09.2005
Októbrové snehové vlo?ky nás tak trochu prekvapili. Možno chceli zakry? sídliskovú šedos?, neporiadok okolia smetných nádob. Biely poprašok akoby ladil a dokresloval ?istotu sídliska. Ale predsa ..... ?udská ruka urobila menší neporiadok. Ved...
pokračovanie

Príbeh z Útulku ... Dukso
08.09.2005
Do nášho Útulku prichádzajú nielen vyhodené, týrané, zranené zvieratká, ale ob?as aj zvieratká, ktorých majitelia sa odstanú do vážnych osobných ?ažkostí a riešením, okrem utratenia, je zachráni? mu život, napríklad v Útulku. A to je príbeh Duksa. ...
pokračovanie

Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 492354
  Webhosting: Atlantis