Príbehy z útulku

Naše po?akovanie
22.12.2005

Ako ten ?as ve?mi beží.
Starší ?udia sa ho snažia zastavi?, mladí mu nastavujú vždy rýchlejšie obrátky. No zastavi? ho nedokáže nik z nás.
Sná? len ?as Vianoc je výnimkou.
Vtedy sa oby?ajne obraciame spä? do prežitých dní, hodnotíme, dávame si predsavzatia, prajeme si všetko naj....,?akujeme.
Viem, že rodinný život je prioritou, no existujú ?inností, ktoré sa vykonávajú aj na úkor vlastnej rodiny, bez finan?ných výhod, ohodnotenia.
Proste len tak, pretože viac rozmýš?ate srdcom ako rozumom.
Aj preto pomoc, do?asný príbytok poskytujeme denne psíkom, ma?i?kám v našom útulku.
Od nepamäti ?udia a zvieratká mali vždy k sebe blízko. Boli ich ochrancami, spolo?níkmi v samote, záchrancami. Tieto funkcie ony plnia dodnes, len my, ?udia sme sa zmenili.
Možno nás zmenil život panelákový, možno u niekoho je prvoradá vidina pe?azí, ale, ?o je smutné, najviac sa vzdia?uje od ?udí cit.
A tak skoro denne sa stretávame s nezodpovednos?ou, a ?o je najhoršie, s narastajúcou krutos?ou vo?i zvieratkám.
Vyhodení, nájdení vychudnutí na kos?, zranení rukou ?loveka, nevedia objasni? svoj krutý osud. Za mali?ký priestor v klietke, za každodennú mišti?ku jedla, za teplé ?udské pohladenie, za pár milých slov, sú nesmierne v?a?ní. Tešia sa na náš každodenný príchod a svojim vrtením chvostíka, štekotom nás úprimne vítajú. A nikdy nám preto neublížia.
Preto mi dovo?te, milí naši priatelia, každodenní pomocníci, ?udia, ktorí nám vždy pomôžu, úprimne sa vám za celý tento rok po?akova?.
?akujeme ?u?om z celého Slovenska, ktorí nám venovali v tomto roku 2% zo svojej dane.?akujeme všetkým, ktorí nám finan?ne, materiálne pomohli.
V?aka vám, sme prežili tento rok. Ve?a nového v útulku sa vybudovalo, ve?a potrebujeme ešte dobudova?. Aj ke? je to tvrdá, každodenná práca, sme tam š?astní.
Tešíme sa, ak zvieratko v beznádejnom stave vrátime spä? do života a nájdeme mu ešte dobrý domov.
Pla?eme, ak nám zomiera a niet pre? záchrany.
No najvä?ším š?astím pre nás by bolo, ak by ?udská zodpovednos? fungovala ako má.
Aby pre každý pár smutných zvieracích o?i?iek sme našli láskavý domov.
Aby každé zvieratko niekam patrilo a mohlo verne slúži?.
Pretože na to bolo stvorené.

Krásne sviatka viano?né,
sú aj v?aka vám sviato?né.
Láska v srdci vašom,
slová hrejivé,
to sú ?iny, mnohým dnes tak vzdialené.
Š?astie stretnú? takých ?udí,
kde pomoc v pravú chví?u úctu a v?a?nos? budí.
Prosím, bu?te zdraví,
majte š?astie vami vytúžené.
To vám z úprimného srdca prajeme
a za všetko ?akujeme.
Nin?áková a náš ?Utulok

< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 452241
  Webhosting: Atlantis