Príbehy z útulku

Be?o
22.04.2012

     Len ve?mi málo psíkov, je dobrovo?ných tulá?ikov. Sú to zvä?šia psíkovia, ktorí vo svojom domove nemajú lásku, potravu a tak sa vyberajú na potulky, ale znova sa vracajú domov. Z nie vlastnej viny sa ve?a psíkov stáva potu?nými, ak sa ich ?lovek násilne zbaví.

     Aj Be?o, psík s ve?kým srdie?kom, na nezodpovedného pána doplatil.

     V ne?alekom meste zastavilo vraj tmavé auto, otvorili kufor a z neho vytiahli surovo psíka. Prehodili ho na okraj chodníka, vyštartovali ako formula a kým sa svedkovia spamätali, boli pre?. Na chodníku smutne ostal sedie? psík. Bezradne sa najprv obzeral, no potom vyštartoval smerom tam, kde zmizlo aluto s jeho  "pravdepodobne majite?om". Samozrejme, nemal šancu ich dobehnú? a nájs?. A tak sa z neho stal nedobrovo?ný tulá?ik. ?udia, ktorí to videli, nestihli si zapamäta? ?íslo vozidla, ani zastavi? psíka. Psík sa spo?iatku skrýval a vychádzal len za tmy. Mal to ve?mi ?ažké. V cudzom, neznámom prostredí a celkom sám.. Nepomohli mu ani ?udia, ba práve naopak, odhá?ali  ho a niektorí hádzali po ?om kamene. Vychudnutý, bojazlivý psík bojoval o svoje prežitie. Aj napriek týmto hrozným podmienkam Be?o prežíval. No, neprežil by, ak by nepostretol ?loveka, ktorý sa mu ihne?, ako ho uvidel, snažil pomôc?. Hodil mu kúsok jedla, no Be?o sa ve?mi bál, ale hlad bol silnejší. To sa opakovalo nieko?ko dní, až si ho pán ako-tak získal. A Be?a dovliezol k  nám.

     Ve?mi bojazlivý, v kúte schúlený, s ve?kými úprimnými o?kami ?akal, ?o sa bude dia?. "Už sa neboj, náš tulá?ik, už bude len lepšie", prihovárali sme sa mu stále a hladkali jeho telí?ko. Be?o si zvykal s opatrnos?ou na lepšie ?asy. Chodil na prechádzky, mal svojich psích kamarátov, zabúdal pomaly na zlé, ?o prežil.

     Jedno mrazivé ráno, ke? sme prišli k jeho klietke, nevítal nás, ako obvykle. Ležal na podlahe, smutne pozeral na nás a tíško k?u?al. Podišli sme k nemu, prezreli sme jeho telí?ko, snažili sme sa, aby vstal. Ale.....až nám  od strachu vrástli nohy do zeme, pretože Be?ove noži?ky boli bezvládne. Uvedomili sme si hne? vážnos?  jeho zdravotného stavu. A tak sme ho skoro odviezli na kliniku. CT vyšetrenia, lumbálka.... a ve?mi zlá správe. Be?o má poškodené stavce. Muselo sa mu to sta? v minulosti. Treba ho bu? hne? operova?,aby znova chodil, hoci nádej je mizivá, alebo utrati?.

        Samozrejme, že bojujeme o život každého zvieratka, hoci má len malilinkú nádej, že prežije, že to bude lepšie. ?ažká, náro?ná operácia, pri ktorej sa nedá nikdy predvída?, ako bude život zvieratka ?alej pokra?ova?. Bude - nebude chodi?? Náš Be?o pobudol na klinike dos? dlho. Starali sa o neho vzorne, cvi?ili s ním denne, hoci jeho niži?ky boli stále nevládne, ale on ve?mi, ve?mi chcel ži?. Aj pri bolestiach, ktoré ob?as mal, síce plakal, no olizoval ruku svojej ošetrovate?ka. Vzorný, milý, poslu?ný pacient.

     Operácia dopadla dobre, no Be?o potrebuje rehalilitáciu, prostredie, kde sa mu budú stále venova?. A týmto nastal pre nás problém. Nechodiaci Be?uško už k nám prís? nemôže. Zima je krutá a on, aby žil, aby sa zotavoval, musí ma? iné poodmienky.

     Všetci sme mu h?adali to vhodné mieste?ko, pretože sme mu verili, že je ve?ký bojovník, že to nevzdá, že bude chodi?.

     V Nemecku sa našla milá rodinka, ktorá by nášho Be?a prijala. ?aleká cesta, ale zvládol to na jednotku. A nový domov, kde už ho ?akali a mali všetko pre pacienta pripravené. Pod stálym lekárskym dozorom, láskavých domácich ?udí, za?al Be?o po ?ase s pomôckami robi? prvé krô?ky. Bolo to radosti!  Každý de? viac a viac. A potom.....prišla úžasná správa, video. Be?o  chodí sám !  Je to ten najkrajší poci?, aký vám prebehne telom, tá rados?, to nadšenie do ?alšej, ?ažkej práce. Nikdy sa nevzdávame, pomáhame aj s vašou pomocou každému ohrozenému zvieratku.

     Náš Be?o vyhral boj o svoj život v?aka ?u?om, ktorým jeho osud nebol ?ahostajný. ?akujeme láskavým ?u?om, ktorí dali Be?ovi nový, láskavý domov, ?akujeme ?u?om na klinike, ktorí Be?ovi zachránili život, ?akujeme všetkým vám, ktorí ste v každej chvili "naši".

     Maj sa už len dobre Be?o náš a bežkaj,  bežkaj.......                                                                                                         

Be?o
Be?o
Be?o
Be?o
Be?o
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 452244
  Webhosting: Atlantis