Príbehy z útulku

Viano?ný KUBKO
19.03.2011

Naša záchranka je d?om i nocou na mobilnej linke. Nebolo to inak ani na zlatú nede?u pred ôsmimi rokmi. Posledné nákupné horú?ky ?udí dopoludnia gradovali. Vonku zima, ako sa patrí. Nefúkal síce zradný vietor, ale v ovzduší bolo riadne chladno. Skoro mínus dvadsa? stup?ov. Ulice nakupujúcich sa pomaly vyprázd?ovali a blížil sa ve?mi mrazivý podve?er. V teple domova sa ozval vyzvá?ajúci tón. Na linke bola žena, ktorá nám oznámila, že pred jedným obchodom našla malé šteniatko a máme si ho vzia? do útulku. Ke?že po?asie vonku bolo kruté, opýtali sme sa jej, ?i môže by? umiestnené v koterci s búdkou. Jej odpove? bola jednozna?ne „áno“. Len, aby sme do búdky pridali teplú deku. Takže vzali sme si obojok, vodítko, teplú deku a vybrali sme sa do bytu na danú adresu. Ke? nám majite?ka otvorila dvere, ostali sme v nemom úžase stá?. Na zemi pokladaný novinový papier a ?osi ve?mi malinké tam trónilo. Podišli sme bližšie, aby sme to zrnie?ko lepšie videli. Bol to ve?mi, ale ve?mi malý srn?í ratlík. Celým jeho telí?kom lomcovala triaška. Len ve?ké o?ká na malinkej hlavi?ke bez mihnutia uprene h?adeli na m?a. Vzala som ho na ruky a... zahmlilo sa mi v o?iach. Tento psík nemal vôbec žiadnu srs?. Bol ako zmrazené, o?istené kuriatko. No to ešte nebolo všetko. Jeho hlavi?ka, menšia ako ?udská dla? bola akoby tupým predmetom udretá a ve?ká rana sa tiahla celým jeho ?ielkom až po nožtek. „Ach, ?ia krutá ?udská ruka tomuto malému zvieratku tak ve?mi ublížila? A tak nám bolo hne? jasné, že žiaden útulok neprichádza do úvahy. Doma máme síce dvoch psíkov, no tí sú už dávno zvyknutí, že na ur?itý ?as musia prija? slabšieho. Hoci doma bolo teplú?ko, malé ratlí?a sa triaslo ako osika. Zabalené v deke ani nemuklo do rána. Na druhý de? sme navštívili veterinára. Jeho verdikt nebol vôbec optimistický. Šteniatko je podchladené, ve?mi skoro odobraté od svojej mamy a k tomu ešte to poranenie hlavi?ky. Aj tá najmenšia injekcia do vyschlého telí?ka sa mi zdala drastická. „Až nezaberie, musíme ho utrati?“, znela prognóza. Denná kontrola s injekciami, presné hodinové k?menie špeciálnym práškovým mlie?kom. Týžde? skon?il. Naše holé ratlí?a prežíva, rana na hlavi?ke zasýchala. „Teraz už môžeme prejs? k ?alšej lie?be“, kone?ne riekol veterinár. V špeciálnej emulzii, ktorá vo?ala ako naftalín sme nášho pacienta kúpavali skoro dva mesiace. Ach, ko?ko radosti sme zažívali, ke? sme na jeho malej hrudi objavili pár narastených ch?pkov. Náš Kubko stato?ne znášal všetky nepríjemné procedúry. Do troch mesiacov mu narástla krásna hnedá srs? po celom telí?ku. Rana na hlavi?ke sa mu síce trochu zacelila, no vidite?ná jazva mu zostane stále. Kubka máme doma už  devä? rokov. Ke?že mal oslabený organizmus, je ve?mi náchylný a zranite?ný. Každé menšie poranenie je pre?ho zradné. Poranenie pazúrika spôsobilo, že už sedem rokov vôbec nemôže stúpi? na prednú labku. Aj ?udí, ktorí krá?ajú s pali?kou sa ve?mi bojí a akoby sa bránil, možno pred tou osudnou ranou do hlavi?ky, svojim tenkým štekaním. Jeho špecialitou je zahraba?, schova? sa celý do deky, tak, že ho niekedy nemôžeme nájs?. Ešte stále a vždy sa bojí. Ve? on je taký malý na tom ve?kom svete. Najradšej a so svojou psou láskou sa vie postara? o menšie zvieratká, ako je on. Už sme od istej smrti zachránili nejedno slepé šteniatko, ma?iatko. A náš Kubko sa ako ich náhradná mamauplatnil. Tak takýto viano?ný dar?ek sme ne?akane obdržali pred pár rokmi. Náš Kubko je našim milým spolo?níkom, v?a?ným nemým posluchá?om a nedali by sme ho za ni? na svete.

Viano?ný KUBKO
Viano?ný KUBKO
Viano?ný KUBKO
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 452244
  Webhosting: Atlantis