Príbehy z útulku

ŠARIK
02.03.2009

Šarik nemal v živote š?astie, asi sa nenarodil pod š?astnou hviezdou... Mal ve?mi trpký život, ktorý sa za?al, ke? sa dostal od svojej psej mami?ky do novej rodiny. Do rodiny, v ktorej bol celý život týraný...

Šarik žil na severovýchodnom Slovensku, kde bol hlavou rodiny tyran. Bol využívaný aj ako pastiersky pes, možno len v tom ?ase vedel, aké je to slobodne beha?, aj to so strachom, kedy pocíti opä? boles? kopanca alebo bi?a. V inom ?ase bol zavretý v koterci alebo uviazaný na re?azi. Bol opustený a sám, bez poznania lásky a situácií, ktoré sú pre nás bežné. Nepoznal pohladenie, chutné jedlo, ani prechádzky... Celých 7 rokov bol na jednom mieste, na malom priestore a ke? sa blížil „pán“, tak vedel, že opä? bude cíti? len boles?. Jeho „majite?“ okrem neho týral aj svoju ženu a deti... Najob?úbenejšia hra bola šibanie bi?om Šarika... ?asto sa práve jeho manželka nechala zbi? bi?om, len aby ho uchránila.

Šarik sa nemohol bráni?, ke?že bol priviazaný, nemohol ujs? ani sa pred údermi a kopancami skry?. A tak len tíško trpel... Trpel celých 7 rokov, až kým jeho tyran nebol uväznený.

Šarik mal aj psieho kamaráta. Bol to psík, ktorý mal život dokonca ešte horší ako on. Býval v pivnici, v tme... Obaja nemali nikoho, len seba. Mali sa nadovšetko radi, tvárili spolu celé dni. Snívali o tom, že raz odtia? spolu ute?ú a nájdu si páni?ka, ktorý ich bude ?úbi?. Po rokoch však prestali sníva? o novej rodine, prestali dôverova? ?u?om, a tak sa rozhodli, že ke? sa im podarí utiec?, tak sa budú spolieha? len na seba. Budú si užíva? svoj psí život, nájdu si lepšie jedlo, ponahá?ajú sa po tráve a budú štekotom víta? slnie?ko aj mesia?ik. Snívali o oby?ajnom živote, o živote bez utrpenia...

Dni, mesiace a roky ubiehali. Až prišiel de?, ke? malo všetko skon?i? a ke? svitla nádej pre nich oboch. De?, ke? bol majite? odsúdený za týranie svojej rodiny a bol odovzdaný do rúk spravodlivosti. Nenastal však lepší život, ale prišla ?alšia životná rana. Rana, ktorá bolela viac ako všetky údery doteraz...

Šarikovc 4-ro?ný kamarát bol nato?ko pozna?ený predchádzajúcim životom, že sa utiahol do svojho sveta a nikto sa k nemu nemohol ani len priblíži?, kusal na všetky strany, dokonca aj pani?ku, ktorá mu nikdy neublížila a snažila sa ich oboch chráni? vlastným telom... Psíka už nebolo možné zachráni?, a tak sa rozhodlo, že mu môže pomôc? len odovzdanie do psieho nebí?ka...

Prišiel veterinár, vzal ihlu a jediného ozajstného priate?a Šarika utratil. Šarik to všetko videl a nemohol ni? urobi?... Jeho jediný kamarát umieral a on mu nemohol pomôc? a tak chcel. Chcel, aby boli navždy spolu. Aby si splnili svoj sen... Ostal však sám, úplne sám... ?ahol si, zavrel o?i a chcel umrie?, aby mohol odís? za ním. Celé dni len ležal a odmietal aj svoju pani?ku, ktorá ho ochra?ovala a dávala mu jedlo.

Jeho pani?ka mala oboch psíkov ve?mi rada a chcela, aby mohol ma? aspo? on pekný život. Pomoc ponúkol útulok Kežmarok a tak sa tam Šarik previezol. Pani?ka pri jeho odchode plakala a dala mu bozk na rozlú?ku.

Teraz je Šarik v útulku s neistotou, ?o s ním bude ?alej. ?udom neverí, má strach. Jeho minulos? ho ve?mi pozna?ila a potrebuje opä? za?a? veri? ?loveku. Chlap to už však nikdy nebude, jedine žena.

ŠARIK
ŠARIK
ŠARIK
ŠARIK
ŠARIK
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 452242
  Webhosting: Atlantis