Príbehy z útulku

?ufko - horský sprievodca
28.10.2007

Príbehy z útulku

Tento príbeh je zvláštny a ojedinelý. Tak ako vždy, aj teraz sa za?ínal telefonickým volaním na našu zvieraciu záchranku. Mieto, odkia? nám volali a kde sa psík nachádzal, nás zasko?ilo. Vysoké Tatry a vysokohorský hotel Sliezsky dom. Pracovník Tanapu nás ve?mi pekne prosil, aby sme prišli pomôc?, pretože psík, ktorého mali previes? k nám do útulku nechcel sa da? naloži? do auta. Samozrejme, s?úbili sme, že ak prídu pre nás, psíka ur?ite spolo?ne zvládneme. Vodítko, nejaká psia maškrta a .....?akáme. O chví?u sa však ozvalo volanie znova, že psíka predsa len zvládli. Po?úvol dve turistky, ktoré ho do auta zlákali. A tak sme ?akali, kedy dorazia k nám a to sme ešte nevedeli o akom ojedinelom príbehu sa dozvieme,. Dorazilo horské terénné auto, typický bradatý pracovník hôr. Zadné dvere sa otvorili a tam si pekne sedel stredne ve?ký psík. Ke? sme sa mu prihovorili, za?al vrtie? chvostíkom akoby sme sa poznali oddávna. Jeho úprimné o?i?ká hovorili za všetko. ?UFKO, ako ho jeho záchranca pomenoval nebol len takým oby?ajným psíkom. Bol to psík, ktorý sa pohyboval vysoko v horách nieko?ko dní. Ako sa tam dostal, ?o sa stalo, to sa možno, alebo, nikdy nedozvieme. Mal š?astie, že jese? v Tatrách bola prekrásna a pomerne teplá. Náš ?ufko cez de? doprevádzal ako sprievodca vysokohorských turistov. Slušne krá?al s nimi po ich vytý?enej, náro?nej trase. Ak si zvolili odpo?inok, odpo?íval aj ?ufko. Slušne a z patri?nej vzdialenosti pozoroval ?udí, ako sa posil?ujú jedlom. Tam, vysoko v horách je súdržnos? otázkou prežitia. Aj preto turisti sa vždy o svoje jedlo podelili aj s ?ufkom. Po odpo?inku opä? spolo?ne šliapali až na vytý?ený vrchol. Akoby ten vrchol bol ?ufkov príbytok. Nebojácne stál na skalách, smutne h?adel do strmých roklín, akoby niekoho h?adal, ?akal..... Ako slušný hostite?, doprevadil turistov do nižších polôh našich hôr a vrátil sa spä? na svoj vrchol. Unavený, h?adal vhodné mieste?ko na strmých, tvrdých skalách. Sklonil unavenú hlávku, ?ažko si povzdychol a pod jasnou no?nou oblohou, kde mu boli trbllietajúce hviezdi?ky blízko, sladko zaspal. Jeho vankúšiky na predných a zadných labkách boli zodrané a pazúriky mal od ostrých skál celkom zbrúsené. No?né ticho vysoko v horách len ob?as prerušil piskot sviš?ov. Nechápali a nepoznali to ?udo, ?o im ruší ich teritórium. Ale pre ?ufka to boli jediní priatelia, spolo?níci. Takto si náš ?ufko žil vo svojom domove vysoko v horských skalách pekných pár dní. Nenašiel sa nik, koho by upútal iná?, ako len akrakcia a vlastne ani v ?ufkovom inštinkte sa neza?al zostup k ?udským obydliam. A tak je ?ufko v útulku. Iskierka nádeje mu svitla po odvysielaní príspevku v televízií. No nebol tým ich strateným psíkom, hoci sa snažil prítomných ?udí zauja?, ale..... Na krásnu panorámu Tatier pozerá cez mreže klietky Jeho o?i?ká sú ve?mi smutné, poh?ad upretý jedným smerom, akoby si opä? chcel priblíži? miesto, ktoré, nevieme, pre?o ,si vybral za svoj príbytok. Možno, tam niekoho h?adal, stratil,?akal, ale bol tam š?astný. Poslušný, prítu?ný, inteligentný je náš ?UFKO. Krížen?ek, ktorý je jediný a s príbehom, ktorý sa ešte v tejto oblasti nikdy nestal. Kto miluje a ctí si prírodu, ur?ite si zamiluje aj ?UFKA. Aj ke? stále ve?mi ?aká, veríme, že predsa sa , práve Vás, tento fantastický psík do?ka. Nin?áková Alžbeta

?ufko - horský sprievodca
?ufko - horský sprievodca
?ufko - horský sprievodca
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 452242
  Webhosting: Atlantis