Príbehy z útulku

Tak ve?a š?astia..........
19.07.2007

Ešte posledné zamávanie, ešte posledné zatrúbenie a tranzitné auto Slobody zvierat naložené našim vzácnym pokladom mizne za zákrutou z nášho doh?adu. O?i plné s?z, ?útos? zviera naše hrdlá, slová sa nedajú vyslovi?. Dvanás? psíkov z nášho útulku ?aká ve?mi dlhá cesta. Cesta do Nemecka, nového to ich domova. Ako ve?mi nechápali, ke? sme ich nakladali do vopred pripravených prepraviek, ako ve?mi na nás h?adeli svojimi múdrymi o?kami, ako ve?mi nám chceli nie?o poveda?..... Ten nemý, úprimný poh?ad zvieracdích o?i?iek, na ten, nezabudneme nikdy. BONKA , milá, krásna fenka, ktorú k nám doniesli po?ovníci v zime s omrznutými zadnými nôžkami a ktorej sa u nás po dvoch týžd?och narodili šteniatka. NORKA, sivo?ierna prekrásna feno?ka, ktorá síce mala domov u láskavej babi?ky, no ona mala viac psíkov a ich k?menie nemohla zvládnu?. Norka akoby cítila, že od nás odchádza, celý ?as ?akania na transport bola schovaná a tak ve?mi, ve?mi nechcela od nás odís?. HNEDÁ, feno?ka menšieho vzrastu, ktorú spolu s jej sestri?kou našli ako malé šteniatka v zime v jednej chatovej osade. Jej sestri?ka ju už predbehla a má láskavý domov v Nemecku. PIPKA, malá feno?ka, ktorú našli zrazenú a ktorá dlho nemohla stúpi? na prednú nôžku. MEGY, feno?ka, ktorú ako šteniatko našli vyhodenú na ulici RITA, krásna mladá feno?ka, ktorá tiež okúsila ulicu a zrejme aj týranie JANKA, milá malá feno?ka, ktorú spolu s jej sestri?kou vo ve?kej zime niekto v krabi?ke ako ve?mi malinké šteniatka položil k jednému rodinnému domu. Jej sestri?ka Danka už má domov v Nemecku. BOBÍK, malý, hravý psík, ktorého zrejme vyhodil niekto z auta ALICA, prišla k nám ako úplné malé šteniatko, nájdené na železni?ných ko?ajniciach. Bola to naša here?ka, ve?mi rada pózovala pred fotoaparátom a milovala naše ma?i?ky. DIEV?ATKO, malá, milá ale ve?mi bojazlivá feno?ka, ktorá k nám prišla v zúboženom stave a ?ažko dôverovala ?u?om. INKO, staru?ký špic, ktorý mal vpredu len jeden zúbok, no bol ve?mi pohyblivý a ve?mi chce ži?. Zrejme sa ho niekto zbavil pre jeho vek. DENISKA, malilinka feno?ka, náš milá?ik, ktorá ?akala poslušne 3 dni pri ceste, na tých, ktorí sa jej takým krutým spôsobom zbavili.Tak ve?mi sa tešila našej láske a hoci bola ve?mi malinká, stále paná?kovala,bola v?a?ná za každé poh?adenie. Tu, na Slovensku sa narodili, tu na Slovensku sa ich majitelia kruto, nezodpovedne zbavili. Každým d?om sme ich utešovali, dávali sme im ve?a našej lásky, nehy, poh?adení, ale predsa len každý z nich ?akal denne za mrežou v klietke na ?loveka, ktorý si ho vezme k sebe. Zbyto?ne sa nádejali, takí ?udia sa tu u nás nenašli. Tak ve?a Š?ASTIA moji MILÍ. Viem, že tam na vás ?akajú, viem, že každý z vás bude ma? ten skuto?ný, láskavý domov, ale viem, dobre viem,že ste tak ve?mi, ve?mi chceli ži? tu - na SLOVENSKU. A.Nin?áková

< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 452244
  Webhosting: Atlantis