Príbehy z útulku

Vyslovujeme v?aku vám ......
23.12.2006

Vraj, istá stará legenda hovorí, že pri narodení každého z nás, sa objavia sudi?ky, ktoré nám do vienka budúceho života nadelia dary svoje.
Aké, v akom poradí, to je tajomstvom tejto legendy.
No ur?ite je to zdravie, láska, š?astie, smútok, úspechy, bohatstvo.....
Hoci sa niekedy tvárime, že nevieme, neveríme sudbe nášho života, predsa každý z nás vie, ?o by chcel, ako sa mu darí, nedarí, ako sa mu žije.
Mojou najvä?šou túžbou bolo študova? medicínu a všemožne pomáha? ?u?om v ich bolestiach a utrpení. Objektívne prí?iny vtedajšej doby zohrali svoje. Lekárkou som sa nestala. Prácu, ktorú vykonávam celý život, je na hony vzdialená od vysnívanem životnej méty.
Pomôc? ?u?om v ich bolestiach môžem len láskavým slovkom nádeje.
No boles?, utrpenie nepoci?ujú len ?udia. Tá je u každého živého tvora rovnaká. Aj preto, hnaná celoživotnou túžbou pomáha?, som predsa len otvorila pomocnú náru? svoju.
Z v i e r a t k á m, ktoré vždy boli a budú sú?as?ou nášho bytia.
Aj ke? moje sudi?ky mi nedali do vienka to, ?o práve teraz letí-bohatstvo, dali mi toho ove?a viac. Dali mi ve?a citu, lásky , dobrých ?udí v pravej chvíli.
A verte, že srdcia plné lásky, nikdy namávajú vrásky.

Preto mi dovo?te,milí naši priatelia, po?akova? sa vám za tohtoro?nú pomoc pre náš útulok v mene našich zvieratiek, ktorým ste dali šancu, že môžu ži? a u nás preži?.
?akujeme vám, ktorí ste dali našim zvieratkám nový, láskavý domov,?akujeme našej Janine,nemeckým, moravským priate?om, Slobode zvierat.
?akujeme p.primátorovi mesta, MZ a MP.
?akujeme paniam, pánom Milošovi,Terke,Alexandrovi, Vierkam, Máriam,Zuzankám, Ankám,Danice, Katkám Dankám,Dagmare, Martinkám,Norikám,Petrom, Milanovi, Tomášom,Tiborovi,Karolovi,Jozefom, Stankám.....áno, je tých mien ove?a viac.
Sú to ?udia nielen z nášho okolia, ale z rôznych kútov Slovenska, aj zo zahrani?ia. ?udia, ktorí nevyslovujú len vznešené slová, ale konajú,?udia ,ktorých srdcia nezahoria láskou len po?as Vianoc, ale sú tu vždy , sú ochotní pomôc? v každej chvíli.
?akujeme vám všetkým, ktorí ste nám venovali 2% svojej ro?nej dane.
Milí priatelia,
bez vás by sme to nezvládli, bez vás by bolo utrpenia viac, bez vás by naše zvieratká neprežili.
Vám, naši drahí, patria právom sviato?ne dni viano?né.
Vám, našim drahým, želáme pokojné, úspešné každodenné dni novoro?né.
S úctou a v?akou ku každému z vás
Nin?áková

< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 452244
  Webhosting: Atlantis