Príbehy z útulku

Po?akovanie
05.05.2006

Tak už je ?asu koniec.
Posledný de? aprílový ukon?il našu nádej v pomoc vašu.
Všetci v našom kežmarskom útulku netrpezlivo ?akáme na prvé finan?né lastovi?ky na našom ú?te. Tešíme sa, no zárove? máme aj obavy.
Bude tých peniažkov dos? na celý rok? Predsa je to len dlhá doba a zvieratiek máme neúrekom.
Už sa nechcem zmie?ova? o tom, v akom stave k nám psíkovia, ma?i?ky prichádzajú a neustále pribúdajú.
Ni? nové sa nemení v myslení a zodpovedností ?udí v tejto oblasti.
Je to kruté, je to nepochopite?né.
Verte mi, tak ve?mi sa mi chce niekedy zakri?a?. "?udia, vážte si prírodu, neni?te, ?o stvorila, majte úctu k všetkému živému a nielen k sebe samému!"
Ve?ká ?as? prírody odvrhnutej ?lovekom sa nachádza aj u nás v útulku.
?ažko sa nám zis?uje, ?o bolo predtým. ?i bola najprv pohoda, potom zunovanie, neskôr týranie .....a kruté zbavovanie sa?
Desiatky párov našich zvieracich o?i?iek má svoje vlastné kruté osudy.
Snažíme sa ich vylie?i? a da? im opä? novú šancu na život.
A da? im domov, ktorý domovom má by?.
Domov láskavý, domov, kde ich budú ma? radi, domov, kde ich budú bra? ako sú?as? rodinnej komunity.
A preto sa aj my nádejáme, aby to tak bolo, aby sa nám v tomto darilo.
Ale bez vás, milí priatelia to nepojde.
Takže predom ?akujem, úprimne v mene našich zvieratiek ?akujem každému, kto si spomenul na nás.
? a k u j e m, ?akujeme tým, ktorí nám poskytli 2% ro?nej dane.
Možno, že ste to práve vy, váš kolega, známy.....
Je to pre naše zvieratká nezištná pomoc, hoci anonymná.
Ale, svet je predsa malý a stretnutiam sa nebráni.
Aj preto dúfam, srde?ne pozývam a ve?mi si prajem pozna? osobne a ak to nepôjde, tak aspo? písomne vás, našich priate?ov a záchrancov.
Úprimne ?akujem práve v á m.

A. Nin?áková

< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 452243
  Webhosting: Atlantis