Príbehy z útulku

Milí priatelia
30.01.2006

"Ni? nerobí ?loveka
?udskejším, ako
láska k zvieratám " Fielding

Nie každému z nás je dopriane by? bohatým a zárove? aj š?astným.
Materiálne bohatí nie sme ani my. No š?astie a niekedy v tom š?astí aj neš?astie nás, ?udí v útulku, sprevádza denne.
Š?astím pre nás je zachráni?, vráti? do života nejednu zvieraciu utýranú, podchladenú, vychudnutú trosku, malé, ešte slepé, ale o prežitie bojujúce šteniatka, ma?iatka.
A aby to š?astie bolo pre nás dokonalé, všemožne sa snažíme našim zvieracím bezdomovcom nájs? aj láskavý domov.
Že sa to pomaly darí, že môžeme zachráni? a do?asný príbytok poskytnú? zvieratkám z rôznych obcí a miest je v?aka aj vám, milí naši priatelia a verím, že aj noví priatelia.
V?aka vám všetkým, milí priatelia z celého Slovenska, ktorí ste nám v roku 2005 poskytli 2% svojich daní, ktorí ste nám finan?ne, materiálne pomohli. Tak rada by som sa každému z vás osobne po?akovala, žia?, nedá sa to. Zákon o ochrane osobných údajov nám to nedovo?uje.
Takže, v?aka vám, nech vás hreje dobrý pocit, že ste ?udskejší, že ste boli pri záchrane našich zvieratiek, že ste im pomohli preži?.
Milí naši priatelia, už nieko?ko stoviek eviden?ných listov a smutných osudov sa nachádza v našom útulku. A nieko?ko desiatok párov o?iek ?aká denne na malý zázrak. Naozaj malý, no ?udský. Pretože len my a vy im môžeme pomôc?. Pomôc? preži?, da? im šancu, nový domov, aby verne slúžili, priniesli rados?, š?astie iným a sami boli š?astní.
Dovo?te mi, naši priatelia obráti? sa na vás v tomto období s prosbou.
Opä? nastal ?as, kedy sa môžete sami rozhodnú? o svojom prijímate?ovi 2% dane za rok 2005. Prosím, ve?mi prosím vás, nezabudnite ani tento rok na nás.
Zachra?ujeme, lie?ime, nie?o musíme pristavi?, opravi?, to je každodenný kolobeh ?innosti v našom útulku.
A.....ešte jedna skrytá, nie túžba, ale pre nás nutná potreba.
Nik z našich pomocníkov nevlastní auto. Ak máme ve?mi vážny prípad, ak je ohrozené zvieratko mimo Kežmarku, zhá?ame ?udí, kto by nás odviezol a neraz musíme pre vážnos? situácie použi? taxík.
A tak v kútiku srdca dúfame, že možno sa nájde dobrodinec, ktorý by nám staré, ale pojazdné /PICKUP asi tak najviac do vzdialonosti 30 km/ autí?ko daroval.
Milí naši priatelia,
verím, že na nás nezabudnete.
Slov už bolo dos? a tak, aby ste sa sami na vlastné o?i presved?ili o našom š?astí, neš?astí, srde?ne vás k nám pozývam.
Ste osobne každý z vás vítaný, jednak nami a hlavne vašou pomocou, zachránenými našimi aj vašimi zvieratkami.
S prosbou, v?akou a úctou k vám
Nin?áková Alžbeta, predseda OZ ÚTULOK

"Pes má krásu
bez ješitnosti,
lásku bez krutosti
a ?udské vlastnosti
bez ?udských chýb" Lord Byron

< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 452245
  Webhosting: Atlantis