Našli domov

?ufko
02.03.2008

Chcela by som, tak ve?mi by som chcela, milí naši priatelia, podeli? sa s vami o rados?,ktorá nás postretla. Viem, že nás je tak asi 10% tohto národa  ktorým nie je ?ahostajný osud zvieratiek,a tak tá naša rados? právom patrí aj vám.

?ufko,mediálne známy psík, psík, svojim osudom ojedinelý. Hoci bol známy, nepomohlo mu to. V našom útulku bol 18 mesiacov. Ob?as sa niekto ozval, ak si pre?ítal jeho príbeh, ale nikto mu nedal šancu na lepší život. A tak prebýval u nás v útulku, smutne h?adel na letné a potom snehom posypané kon?iare Tatier. Aj my sme smútili s ním. Nenáro?ný, pritu?ný, s krásnymi o?kami psík, tu ?akal zbyto?ne.

Avšak ten š?astný de? predsa len prišiel. Najprv meilovanie a potom osobná návšteva. Zlatí, mladí ?udia z ?iech si pre?ítali ?ufkov príbeh a konali. V nede?u 24.2.2008 sa osobne až z ve?kej dia?ky dostavili do útulku. Neprišli sami. Spolu s nimi prišla aj ich Darinka, feno?ka,ktorú našli opustenú v slovenských horách minulého  roku na Rohá?och. Praví turisti, k?udní, rozvážni a ?udia, ktorí nadovšetko milujú zvieratká. Tak ve?mi ich citovo zaujal ?ufkov príbeh, že sa rozhodli, nie radi?, nie dáva? nádej, ale naozaj kona?. Aby Darinke nebolo smutno, tak jej našli kamaráta, tiež Slováka, tiež  Tatranca. Je to ako v rozprávke, ale je to skuto?nos?. S ?ufkom si hne? porozumeli a ve?mi sa im pá?il. ?alšie tri dni všetci spolu strávili  tu v horách na Slovensku a boli spokojní

A tak náš ?ufko odišiel zo Slovenska. Odišiel ?aleko. Odišiel do cudziny. Je predsa jedno, akou re?ou sa mu budú prihovára?. Hlavne, že má kone?ne ten naozajstný domov, domov so záhradkou, milujúcimi ?u?mi, psiu kamarátku a ve?a, ve?a vychádzok do prírody. Tisickrát v?aka naši milí, zlatí ?eskí priatelia. ?akujeme vám za slovenských psíkov Darinku a ?ufka. V?aka za domov, ktorý ste im dali.

Chcela by som, tak ve?mi by som chcela opýta? sa ostatnej ?asti národa, kde je tá vaša bratská, božia láska, ktorou sa prezentujete?Ak by bola skuto?ná, neexistovali by útulky, neboli by nechcené zvieratká, nebolo by to?ko bezcitnosti, utrpenia, pretože zvieratká majú tú istú boles?, ako my, ?udia. Viete to, alebo to nechcete vedie??

?ufko
?ufko
?ufko
?ufko
?ufko
< späť
Túto stránku vytvorila firma RICON za podpory mesta Kežmarok. Počet návštev: 449067
  Webhosting: Atlantis